fbpx

ÁSZF

 1. Bevezetés

Köszöntjük Kedves Vásárlóinkat!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket! Megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja az alábbi dokumentum feltételeit! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 1. A szolgáltató (vállalkozás) adatai

Név: Edit Your Home Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Újvár u. 26.

Levelezési cím: 1037 Budapest, Újvár u. 26.

Üzlethelyiség címe: 1016 Budapest, Mészáros u.6.

Képviselő neve: Kátai-Agatics Edit

Cégjegyzékszám: 01-09-383527

Adószám: 29213366-2-41

Közösségi adószám: HU29213366

Számlavezető pénzintézet: Magnetbank

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36-30-501-5009, +36-20-505-9160

 1. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

 1. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A honlap (www.kikointerior.hu) szolgáltatásait igénybevevő (Megrendelő) és a honlapot üzemeltető cég (Eladó) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Megrendelőt és a Nova Interiro Studio Kft-t illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházon keresztül történő vásárlással Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Nova Interior Studio Kft

 1. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat az Eladó nem iktatja.

 1. E-számlázás

Társaságunk rendelkezik E-számlázási lehetőséggel. Számláit igyekszünk minden alkalommal elektronikusan kiállítani.

 1. Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Általános panaszkezelési tudnivalók

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +3630-501-5009
 • Internet cím: www.kikointerior.hu
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Hétfő: Zárva
  Kedd: 10:00 - 16:00
  Szerda: 12:00 - 18:00
  Csütörtök: 10:00 - 16:00
  Péntek: 12:00 - 18:00
  Szombat: Zárva
  Vasárnap: Zárva

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. 

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség(„meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

8.2. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

 1. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon  megjelenő adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 1. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Megrendelő felelőssége a megadott adatok pontos bevitele, hiszen a Megrendelő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Megrendelő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult a hibás adatbevitelből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárt és költséget a Megrendelőre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősséget kizárja. Felhívjuk a Megrendelő figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 1. Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (a Megrendelő ajánlatát) a hibás áron nem áll módjában az Eladónak elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Megrendelő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának az Eladó részéről. Hibás áron történő ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja Megrendelő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Megrendelő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 1. A vásárlás menete

14.1. A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Megrendelőnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

14.2. Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Megrendelő a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettség keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. Jelenlegi világpiaci alapanyhiányra tekintettel számos - megrendelésre érkező bútornál - előzetes érdeklődési lehetőséget adtunk meg a kosárba helyezés helyett, hogy tájékoztathassuk az ügyfelet a várható érkezési időről e-mailben.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Megrendelés megerősítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Megrendelő a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „A terméket kosárba raktuk” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Pénztárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra!

14.3. A Kosár megtekintése

A honlap használata során Megrendelő a honlap tetején található „kis kosár ikonra” kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Frissítés” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben Megrendelő nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a  „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

14.4. Vásárlói adatok megadása

 „Pénztár” gomb lenyomását követően megjelenik a regisztráció oldal, ahol vagy a már létező fiókba lehet belépni, vagy újat lehet készíteni. Belépés után a számlázási és szállítási címeket lehet megadni. A „Szállítási mód” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy szállítást kér. Szállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Megrendelő köteles megfizetni megrendelés esetén. A „Fizetési mód” dobozban kell megjelölni hogyan, szeretné rendezni a vételárat. A „Tovább” gombra kattintva bejön a kosár tartalma, illetve a Megrendelő által kiválasztott termékek megvásárlása esetén a fizetendő teljes vételár.

A „Megjegyzések és különleges kérések” szövegdobozban Megrendelő tetszőlegesen adhat meg további információt.

14.5. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Megrendelő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint a Megrendelő adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Kérjük, előbb fogadja el a feltételeket” jelölő négyzetet kipipálva, először fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit, majd a  „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Megrendelő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Megrendelő a  „Megrendelem”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 

14.6. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelő az ajánlatot 72 órás időtartamban köti. Amennyiben Megrendelő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 72 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy Megrendelő megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Megrendelő ajánlata elfogadásának. Amennyiben Megrendelő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Megrendelőnek kötelessége ezt jelezni Eladónak és pótolni a helyes adatokat. Amennyiben Megrendelő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb a Megrendelő ajánlatának elküldését követő második munkanap során egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát, melyben a várható szállítási idő is szerepel.  A szerződés a Megrendelő által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

A beszállítói partnereink raktárkészlet információi 24-48 órás ciklusokban frissülnek. Ezért előfordulhat, hogy az áruházban még rendelhető termék időközben elfogy a beszállítónk készletéből. Ezt minden esetben jelezzük és a Megrendelő dönthet a továbbiakról, azaz megvárja a termék szállítását vagy törli a megrendelést. Törlés esetén bankkártyás fizetés esetén azonnal visszautaljuk a vételárat.

Az alábbi esetekben fenntartjuk a jogot, hogy egyoldalúan elálljunk a szerződés teljesítésétől:

 • A termék nem rendelhető a beszállítóinktól
 • A díjbekérő az azon szereplő fizetési határidőig nem kerül kifizetésre.
 • Vis Maior esetén
 • A rendelés során megadott elérhetőségek egyikén sem sikerül kapcsolatba lépnünk Megrendelővel
 1. Fizetés

15.1. Előleg

Bruttó 50.000 HUF összeget meghaladó megrendelés esetén 30% előleg fizetése szükséges. A megrendelés az előleg fizetése után válik érvényessé. Az előlegről az átutaláshoz szükséges Pro-Forma számlát küldünk. Az előleg kiegyenlítésére készpénzben is lehetőség van üzletünkben (7623 Pécs, Ferencesek u. 14.) nyitvatartási időben. Az előleg megfizetésére 3 munkanap áll rendelkezésre, teljesítés hiányában a megrendelés törlésre kerül.

15.2. Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti a Megrendelő. Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja: Kedvezményezett neve: Adószám: Cégjegyzékszám: Kedvezményezett számlaszáma:

Banki átutalás bekérő alapján történik, melyet a megrendelés feldolgozása után e-mailben küldünk el.

15.3. Utánvét készpénzzel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

Utánvételre 50 000 Ft összérték alatti megrendelés esetén, illetve nagyobb értékű megrendelés esetén a 30%-os befizetett előlegen felüli fennmaradó 70% -os összeg kiegyenlétésére van lehetőség.

500 000 azaz ötszázezer Ft felett nincs utánvétes fizetési lehetőség!

15.4. Készpénzes fizetés üzletben

Megrendelőnek lehetősége van a termék árát, az előleget, és a kiszállítás díját készpénzben kifizetni a Kiko Studio telephelyén (7623 Pécs, Ferencesek u. 14.). nyitvatartási időben: H-P 10-16 h között – a megadott fizetési határidőkön belül.

 

 1. Átvételi módok, átvételi díjak

16.1. Beérkezett termékek tárolása

A raktárba, vagy üzletbe beérkezett árut a Megrendelőnek maradéktalanul ki kell fizetnie átvétel előtt. A nem teljesen rendezett terméket maximum 8 munkanapig tudjuk raktárunkban vagy üzletünkben tárolni. Amennyiben a 8 munkanapos határidőn belül nem történik az összeg rendezése, úgy Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a terméket újra értékesíteni, illetve a befizetett előleget megtartani.

A teljes vételár egyenlítésétől számítva 8 munkanapon belül vállalja cégünk a termékek átadás-átvételét raktárunkban, üzletünkben vagy külön díjazással rendezett futárszolgálat által. A futárszolgálat hibájából történő késedelemért cégünk nem vállal felelősséget, átadásnak a futárszolgálat termék felvételére történő kiértesítés dátuma érvényes.

Raktárunkban vagy üzletünkben a teljes vételárral megfizetett termékeket a kiértesítést követően 30 naptári napig tudjuk tárolni. 30 naptári napon túl cégünk jogosult raktározási díj felszámolására – a termék méretétől/értékétől függően. Maximum 60 naptári napig tudja Eladó a termékeket tárolni, ezt követően továbbértékesítésre kerülnek, és Eladó jogosult a teljes befizetett összeg megtartására. Egyedi esetekben emailes illetve telefonos egyeztetés szükséges.

Amennyiben a 8 munkanapos határidőn belül nem történik az összeg rendezése, úgy Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a terméket újra értékesíteni, illetve a befizetett előleget megtartani.

16.2. Futárszolgálat

Szállítással kapcsolatos legfontosabb információk:

A termékek a Futárpécs vagy DPD futárszolgálat illetve a HDT szállító szolgálat munkatársai végzik.

A kiszállítás munkanapokon történik. (munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között)

Kérjük minden esetben olyan címet adjon meg ahol a csomagot át tudja venni. Nagyobb méretű csomag esetén gondoskodjon megfelelő segítségről, hogy a futárt csak minimális mértékben hátráltassa a munkájának végzésében.

A HDT szállító szolgálat munkatársai ingyenesen gondoskodnak termék épületbe, lakásba történő beszállításáról, ezzel kapcsolatban Önnek teendője nincs. Nagyobb méretű bútorok kiszállítását minden esetben HDT szállító szolgálat végzi.

A nagyobb méretű termékek esetében az alábbi paraméterek szerint a helyszínen segítséget kell biztosítani:

80 kg feletti termék esetén - 1 rakodásra alkalmas személy

100 kg feletti termék esetén - 2 rakodásra alkalmas személy

Utánvételes fizetés esetén a megrendelés ellenértékét a futár felé készpénzben kell rendeznie. Előre utalás vagy bankkártyával történő fizetés esetén Megrendelőnek a futár felé nincs fizetési kötelezettsége.

A megrendelésről minden esetben számlát állítunk ki, ezért pontos számlázási adatok megadását kérjük. A számlát a csomagban találja meg, vagy postai úton kapja kézhez.

A futárnak minden esetben átadjuk az elérhetőségeit, hogy szükség esetén kapcsolatba tudjon lépni Önnel.

A bútorok biztonságos szállítása lapraszerelt állapotban lehetséges, ezért a bútoraink szétszerelt állapotban kerülnek kiszállításra/átadásra. A mellékelt útmutatók és szerszámok segítségével néhány mozdulattal (külső szakember segítsége nélkül) egyszerűen összeszerelhetők.

A futárszolgálat munkatársai nem végeznek összeszerelést. Bútorait igény esetén összeszereljük, melyről kérjen információt elérhetőségeinken. Amennyiben a bútorok összeszerelését vagy arról információt kér, kérjük azt a rendelés során a megjegyzés rovatban tüntesse fel.

Ha a termék átvételekor Megrendelő köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. 

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Előfordulhat, hogy a termék csomagolása sérült, de a benne levő termék sértetlen. Kérjük sérült csomag esetében bontsák ki a futárral közösen a csomagot és győződjenek meg a benne levő termék sértetlenségéről. Kérjük ebben az esetben is írják rá az átvételi elismervényre, hogy a csomagolás sérült volt átvételkor.

Előfordulhat, hogy a termék csomagolása sértetlen, azonban a benne levő termék mégis megsérült szállítás közben. Ebben az esetben mielőbb jelezze a panaszt felénk és ügyfélszolgálatunk soron kívül megkezdi a panaszkezelést. 

A szállítási díj összege termékenként és szállítási módonként változhat.

16.2. Személyes átvétel

 

A termékek személyes átvételére is van lehetőség üzletünkben (7623 Pécs, Ferencesek u. 14.) vagy raktárunkban (7624 Pécs, Hungária út 25.)

 1. Teljesítési határidő

17.1 Szállítási határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 40 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Előszállítás jogát Eladó fenntartja. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén írásban tájékoztatást küldünk, az esetleges szállítási határidő módosulásról.

17.2. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

 1. Elállási jog

Elállási jog általános feltételeiről

Hivatkozás: Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 7623 Pécs, Ferencesek u. 14.,  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Nova Interior Studio Kft - KIKO Studio

Cím: 7623 Pécs, Ferencesek u. 14..

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A jótállás kötelező esetei:

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ajándékutalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat; 

Kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló a webáruházban az ajándékutalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe; 

Felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárló az ajándék utalványt felhasználhatja; Felhasználási hely: A www.kikointerior.hu honlapon található webáruházban vagy a 7624, Pécs Ferencesek utcája 14. szám alatt található Kiko Studio üzlet-helységben.,

Kibocsátó: Nova Interior Studio Kft. 7636, Pécs Laufer dűlő 6/B. 2.

Vásárló: az a kibocsátón kívüli személy, aki az ajándékutalvány tulajdonosa.

Az ajándékutalvány nyomdai úton előállított okirat.

Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

Vásárlási utalvány/ajándékutalvány megvásárlása

A  Nova Interior Studio Kft. által kibocsátott 5.000,-Ft, 10.000,-Ft, 15.000.-Ft, 20.000.-Ft, 50.000.-Ft értékű, készpénzre nem váltható, 12 hónapig érvényes vásárlási utalványok/ajándékutalványok a www.kikointerior.hu Webáruház Általános Szerződési Feltételei szerint vásárolhatók meg.

Vásárlási utalvány/ajándékutalvány felhasználása

Vásárlási utalvány/ajándékutalvány a kiállítástól számított 12 hónapos határidőn belül használható fel a www.kikointerior.hu oldalon és Kiko Studio üzletben forgalmazott termékek megvásárlására. A határidő lejártát követően az utalvány nem használható fel.

A vásárlási utalvány/ajándékutalvány készpénzre nem váltható át. A vásárolt termékek ellenértékének a kiegyenlítésére használható fel egy összegben. Amennyiben a megvásárolt áru(k) ellenértéke az utalványban szereplő összeget nem éri el, úgy a kibocsátó a fel nem használt összeget nem téríti meg. Amennyiben a megvásárolt áru(k) ellenértéke az utalványban szereplő összeget meghaladja, úgy a vásárló köteles az utalvány értékét meghaladó vételárrészt megfizetni.

A vásárlási utalvány/ajándékutalvány kizárólag egy összegben, egy megrendelés vagy személyes vásrlás alkalmával használható fel.

Az utalvánnyal történő fizetést a megrendeléskor jelezni kell. Ennek során az utalvány egyedi azonosító kódját kell megadni, az utalvány fizikai átadása nem szükséges. Az utalványon szereplő kód kizárólag egy alkalommal használható fel. A beírt azonosító kód a rendelés véglegesítése előtt visszavonható. 

Az utalványon szereplő azonosító kód adatainak a megőrzése az utalvány birtokosának felelőssége. Az utalványon szereplő kód jogosulatlan felhasználásáért a Nova Interior Studio Kft. felelősséget nem vállal.

Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható.

Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

Jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Nova Interior Studio Kft. Általános Szerződési Feltételei és egyéb szabályzatainak a rendelkezései irányadók.

Bejegyzés megosztása: